Creation

Energija i informacije

Sve je energija i sve je informacija. Sve što možemo da vidimo, čujemo, dodirnemo, okusimo i pomirišemo sastoji se od različitih talasnih dužina koje vibriraju na različitim frekvencijama. Čak su i makroskopski fizički objekti samo klasteri energije kada ih razložimo na njihove kvantne čestice. Naš mozak i naši biološki sistemi su kao prevodilac (pretvarač informacija), koji može ove frekvencije da prevodi u ono što opažamo kao našu fizičku realnost (masa i energija).

Svetlost

Svetlost je krajnji oblik elektromagnetne energije. Dualna priroda svetlosti (poseduje i svojstva talasa i svojstva čestica) otkrivena je u kvantnoj mehanici. Svi osnovni elementi u prirodi poseduju ovu dualnost.

Teslaharmonizovana svetlost – Tesla LightWear 

Sunčeva svetlost je harmonizovana u vremenu, ali ne i u prostoru. Sunčeva svetlost u kontaktu sa inovativnim, patentiranim Hyper lightwear sočivom harmonizuje se u prostoru i vremenu prema Fiboničijevom nizu i postaje hiperharmonizovana svetlost koja se prostire u obliku Teslinog toroida.

Cvetovi suncokreta takođe imaju strukturu Fiboničijevog niza, što im omogućava da se okreću i upijaju fotone iz difuzne svetlosti. Tako uređena svetlost odgovara istoj simetriji po kojoj su semenke suncokreta organizovane da bi optimalno skupljale energiju.

Fuleren C60 je molekul sastavljen od 60 atoma ugljenika raspoređenih u geometrijski oblik poznat kao zarubljeni ikosaedar, koji se sastoji od 12 pravilnih petougaonika i 20 pravilnih šestougaonika. S obzirom na činjenicu da ne postoje dva petougla koja dele istu ivicu, ne može doći do destabilizacije strukture. Fuleren je jedini molekul sastavljen od atoma samo jednog elementa koji formira strukturu sferičnog „kaveza“. To je istovremeno i najmasivniji i najsloženiji objekat koji ispoljava kvantni dualizam: baš kao fotoni svetlosti, C60 može da se ponaša bilo kao elektromagnetni talas, bilo kao čestica. On je izuzetno stabilan i otporan na radioaktivnost i hemijsku koroziju. Slobodno vezuje elektrone, ali ih sa lakoćom i otpušta. Struktura molekula C60 daje mu posebna energetska svojstva. Njegovi petouglovi generišu harmonizujuće procese, dok mu šestouglovi daju savršenu strukturu. Leonardo da Vinči je tvrdio da takva geometrijska figura poseduje božansku proporciju – zlatni presek.

Ljudsko telo

Skoro 75% ljudskoga tela – odnosno biomolekuli, biostrukture i neki biološki procesi – organizovani su prema Fiboničijevom nizu. To takođe važi za procese koji regulišu energetska stanja (elektronsku, vibracionu i rotacionu energiju).

Interakcija između teslaharmonizovane svetlosti i ljudskog organizma

Tokom procesa samoprepoznavanja, hiperharmonizovana svetlost stupa u interakciju sa sebi sličnim biomolekulima, biostrukturama i bioprocesima koji mogu da pokrenu proces ponovnog uspostavljanja narušene simetrije. Kao rezultat tog procesa, može se očekivati da hiperharmonizovana svetlost takođe može da utiče na moždane talase, klatrin i specijalizovane ćelije u oku, kojima je potrebno što više energije za noćni vid.

TESLA LightWear

Tokom evolucije, čovek se adaptirao na difuznu sunčevu svetlost, kao i na visokoenergetsku UV i visokoenergetsku vidljivu svetlost. Obe ove svetlosti drže nas u konstantnom stanju pune pripravnosti, pa se protiv njih borimo ili se krijemo i stalno smo pod stresom. Još uvek nismo uspeli da se prilagodimo savremenim izazovima i moramo uvek biti na oprezu, a istovremeno se i nivo stresa dalje povećava, pa smo prinuđeni da se okrenemo tehnologiji kako bismo smanjili efekte štetne visokoenergetske svetlosti.

Razvili smo metod kojim transformišemo ove vrste svetlosti u svetlost koja je blagotvorna za naš organizam. Na osnovu dosadašnjih istraživanja, preporučujemo vam Hyper LightWear naočare. One su izrađene prema našoj patentiranoj tehnologiji kao zamena za naočare za sunce, jer blokiraju UV i visokoenergetsku plavu sunčevu svetlost. Istovremeno, deluju relaksirajuće, poboljšavaju koncentraciju i štite od štetnog dejstva plave svetlosti koju emituju LCD ili LED ekrani.

Kada veštačka LED bela svetlost ili plava svetlost koju emituju naši mobilni uređaji i ekrani računara prođe kroz Hyper LightWear naočari, smanjuje se opasno zračenje UV i plavo-ljubičaste svetlosti i stvara se hiperharmonizovana svetlost. Spektar svetlosti Hyper LightWear naočara potpuno odgovara osetljivosti oka.